Гал түймэртэй тэмцэх албаны тэнхим

Гал түймэртэй тэмцэх албаны тэнхим нь Онцгой байдлын сургуулийн бакалавр, магистрын сургалтын төвшинд “Барилгын материал, хийц бүтээцийн галын аюулгүйн үндэс”, “Объектын галын аюулгүйн үндэс”, “Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх удирдлага зохион байгуулалт”, “Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн галын аюулгүйн үндэс”, “Галын автомашин техник”, “Галын усан хангамж”, “Галын техник шинжилгээ”, “Техникийн зураг зүй”, “Галын багаж зэвсэглэмж норматив арга техник”, “Албаны сургалт арга техник”, “Онцгой байдлын албаны сэтгэл судлал”, “Онцгой байдлын албаны холбоо зохион байгуулалт”, “Хорт хий утаанаас хамгаалах багны ажиллагаа”, “Гал унтраах ажиллагааны бэлтгэл сургалт”, “Гал унтраах арга зүй”,  “Гал унтраах тогтолцооны арга зүй”, “Төрөл бүрийн объектын гал унтраах арга зүй”, “Галын онц аюултай объектын галын аюулгүй байдлын үндэс”, “Үйлдвэрийн технологийн галын аюулгүйн үндэс”, “Гал түймэр унтраах арга зүй” зэрэг 19 хичээлийг танхимийн сургалтаар зохион байгуулдаг.

Буцах