Онцгой байдлын албаны удирдлага, стратегийн профессорын баг

     Онцгой байдлын удирдлага, стратегийн профессорын баг нь  “Онцгой байдлын байгууллагын стратеги-тактик, удирдлага”, мэргэжлээр Гамшгаас хамгаалах асуудал эрхэлсэн байгууллагын захиалгаар тус сургуульд элсэн суралцаж байгаа сонсогчид болон хууль сахиулах байгууллагуудын удирдах ажилтныг давтан сургах “Стратегийн дээд дамжаа”, мөн шинээр албан тушаалд томилогдсон ажилтныг сургах “Албан тушаалын дамжаа”-нд суралцагч нарт мэргэжлийн хичээлийг заадаг.

    Гамшиг судлал, Онцгой байдлын байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг явуулж, байгууллагын хөгжлийн асуудлаар зөвлөгөө өгч байна. 

Буцах