Сургалт

СУРГАЛТ

Монгол улсын Боловсролын тухай болон Дээд боловсролын тухай хууль, бусад холбогдох салбарын сайдын тушаалаар батлагдсан дүрэм, журам, стандарт, заавруудыг үндсэн удирдлага болгон сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан сургалтын үйл ажиллагаагаа зохион байгуулдаг бөгөөд дараах мэргэжлүүдээр бакалаврын сургалт явуулж байна.

Сургалтын хэлбэр, агуулга,  суралцах хугацаа

Хилийн сургуульд суралцагч нь танхимд үзсэн онолын мэдлэгийг хээрийн дадлагын хичээлээр бататгах бөгөөд уг хичээл жилд 2 удаа хээрийн сургалт бэлтгэлийн цогцолборт зохион байгуулагддаг.

Мөн дадлагын сургалтыг Хил хамгаалах ерөнхий газрын харьяа хилийн отряд, заставуудад зохион байгуулдаг онцлогтой. Үүнд

  • I дамжаа “Хилийн манааны дадлага” 1 сар,
  • II дамжаа “Хилийн харуулын дадлага” 1 сар,,
  • III дамжаа “Мэргэжлийн дадлага” 1 сар
  • IV дамжаа “Албан тушаалын дадлага” 3 сарын хугацаагаар хийдэг.

Сургалт явуулах түшиц бааз газар

Буцах