Сургалтын хөтөлбөрүүд

Магистрын хөтөлбөр

Гэмт явдал судлал-эрх зүй  /E10320101/

Цагдаа судлал                     /E10320102/

Шинжлэн магадлах ухаан /E10320401/

Хил судлал /E10380201/

Гамшиг судлал /E10320501/

Мэдээллийн аюулгүй байдал /E10380102/

Эдийн засгийн аюулгүй байдал /E10380103/

 

Докторын хөтөлбөр

Гэмт явдал судлал-эрх зүй /F10320101/

Шинжлэн магадлах ухаан /F10320401/

Гамшиг судлал /F10320501/

Хил судлал /F10380201/

Буцах