ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ, ТӨСӨЛ

                                      МАГИСТР, ДОКТОРТ ЭЛСЭГЧ НАРТ ЗАРЛАХ СЭДВИЙН ЖАГСААЛТ

 

Сэдвийн нэр

Харьяалах профессорын баг

Харьяалах тэнхим

Судлагдаж байгаа эсэх

Эрүүгийн эрх зүй

Докторын сургалтад

1

Гэмт хэрэгтэн бие хүний онолын асуудал

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

Судлагдаж байгаа

2

Гэм буруугийн онолын асуудал

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

3

Гэмт хэрэг хамтран үйлдэхэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын асуудал

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

4

Эрүүгийн эрх зүйн албадлагын арга хэмжээ

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

5

Өсвөр насны хүнд ял оногдуулах асуудал

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

6

Хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

7

Ял шийтгэлийн онолын асуудал /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

8

Гэмт хэргийн субъектийн онолын асуудал

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

9

Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онолын асуудал

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

10

Цэргийн гэмт хэрэгт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

Магистрын сургалтад

1

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шин

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

2

Заналхийлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

3

Албадан хөдөлмөрлүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

4

Ялгаварлан гадуурхах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

5

Хууль бусаар мөрдөж мөшгих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

6

Хувь хүний нууцыг задруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

7

Зөвшөөрөлгүй гэрэл зураг авах, дуу, дүрс бичлэг хийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

8

Хүний орон байранд хууль бусаар нэвтрэн орох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

9

Мэдээлэл хайх, хүлээн авахад саад учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

10

Үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөнд халдах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

11

Иргэн сонгуулийн эрхээ эдлэх, сонгуулийн хорооны ажилд саад хийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

12

Сонгууль, ард нийтийн санал асуулгад илүү санал өгөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

13

Сонгууль, ард нийтийн санал асуулгад хууль бусаар нөлөөлөх, санал хураалтын дүнг буруу гаргах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

14

Cонгуулийн үеэр илт худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

15

Сонгуулийг хууль бусаар явуулах хуйвалдаан зохион байгуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

16

Хүний цус, эд, эрхтнийг шаардлага хангаагүй нөхцөлд бэлтгэх, шилжүүлэн суулгах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

17

Хууль бусаар үр хөндөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

18

Хүүхдээр гуйлга гуйлгах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

19

Хүүхдээр тэвчишгүй хөдөлмөр эрхлүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

20

Хүүхдийг асран хамгаалах үүргээ үл биелүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

21

Бусдын эд хөрөнгийг хамгаалахад хайнга хандах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

22

Нотариатч, улсын бүртгэгч өмчлөгчийн эрхийг зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

23

Зах зээл дэх монополь, давамгай байдлаа хууль бусаар ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

24

Валют, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшид нөлөөлөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

25

Үнэт цаасны зах зээлийн дотоод мэдээллийг хууль бусаар ашиглаж, арилжаанд оролцох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

26

Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

27

Зориуд, зохиомлоор дампуурах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

28

Хууль бусаар дампууруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

29

Хууль бусаар нийгмийн халамж, үйлчилгээ авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

30

Экстремист үйл ажиллагаа явуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

31

Үндэсний эв нэгдлийг бусниулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

32

Хууль бусаар иргэний харьяалал олж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

33

Хууль бусаар газар орны нэр өөрчлөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

34

Орчиндоо аюул учруулж болох амьтныг зохих хамгаалалтгүй байлгах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

35

Худал мэдүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

36

Худал орчуулах, хэлмэрчлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

37

Шинжээч зориуд худал дүгнэлт гаргах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

38

Гэрч, хохирогч, шинжээч, орчуулагч, хэлмэрчид хууль бусаар нөлөөлөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

39

Шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, иргэдийн төлөөлөгчид хууль бусаар нөлөөлөх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

40

Хуульчийн мэргэжлийн нэрийг хууль бусаар хэрэглэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

41

Мөрдөн шалгах ажиллагааны нууцыг задруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

42

Эрх мэдлээ урвуулан ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

43

Албаны эрх нөлөөг урвуулан ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

44

Гадаад улсын төрийн байгууллага, олон улсын байгууллагын албан тушаалтан эрх мэдлээ урвуулан ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

45

Улсын нөөцийг хууль бусаар зарцуулах, үрэгдүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

46

Дураараа аашлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

47

Хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

48

Улсын бүртгэлд зориуд худал мэдээлэл оруулах, хуурамч баримт бичиг үйлдэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

49

Хуулиар хориглосон тусгай техник хэрэгсэл ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

50

Нийтийн албан тушаалтныг заналхийлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

51

Байгаль орчныг бохирдуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

52

Байгалийн тэнцэл алдагдуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

53

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг эвдэх, гэмтээх, устгах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

54

Соёлын биет өвийг завших, үрэгдүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

55

Хууль бусаар археологи, палентологийн хайгуул, малтлага хийх

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

56

Соёлын биет өвийн хууль бус худалдааг зохион байгуулах, зуучлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

57

Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг тогтоосон хугацаанд хилээр оруулж ирэхгүй байх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

58

Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, усан онгоц, агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд аюултайгаар халдах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

59

Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, усан онгоц, агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд аюул учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

60

Төмөр замын, агаарын, усан замын тээврийн хөдөлгөөний ба ашиглалтын аюулгүй байдлын журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

61

Нисэх багийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

62

Осол, зөрчилд өртсөн агаарын хөлгийн бодит хяналтын хэрэгслийг устгах, гэмтээх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

63

Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийг устгаж гэмтээх, нислэгийн хөдөлгөөнд саад учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

64

Агаарын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд халдах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

65

Агаарын хөлгийг авч зугтаах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

66

Замын байгууламжийн ашиглалт, засварын аюулгүй байдлын журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

67

Татварын гэмт хэргийг гадаадын эрүүгийн хуульд заасан ижил төстэй гэмт хэрэгтэй харьцуулсан судалгаа

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

Судлагдаж байгаа

68

Францийн эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

Судлагдаж байгаа

69

БНХАУ-ын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

Судлагдаж байгаа

70

Германы эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

Судлагдаж байгаа

71

Швейцарын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

Судлагдаж байгаа

72

Эдийн засгийн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл /тендерийн хууль тогтоомжийн жишээн  дээр/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

Судлагдаж байгаа

73

Дани улсын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

74

Канадын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

75

Японы эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

76

Голландын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

77

ОХУ-ын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

78

Австралийн эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

79

Италийн эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

80

Солонгосын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны онцлог /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

81

Эрүүгийн хариуцлагын харьцуулсан судалгаа

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

82

 

Согтуурсан, мансуурсан үедээ гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд ял оногдуулах асуудал /харьцуулсан судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

83

Хүн төрөлхтний аюулгүй байдал, энх тайвны

эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй криминологийн асуудал

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

84

Эдийн засгийн гэмт хэрэгт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага /харьцуулсан

судалгаа/

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

Судлагдаж байгаа

Криминологи

85

Зам, тээврийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зарим асуудлууд

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

86

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх асуудал

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

Судлагдаж байгаа

87

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг боловсронгуй болгох нь

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

Судлагдаж байгаа

88

Нийслэл болон орон нутагт үйлдэгдэж байгаа бусдын өмчийг хулгайлах /үргэлжилсэн үйлдэлтэй/ гэмт хэргүүдэд судалгаа хийх арга зүйг боловсронгуй болгох нь

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

89

Цагдаагийн байгууллагаас галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх ажлыг боловсронгуй болгох нь

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

90

Цагдаагийн байгууллагаас мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд анхаарах асуудлууд

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

91

Гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, бууруулах арга тактикийг боловсронгуй болгох нь /Техник хэрэгсэл ашиглаж бүрэн хяналтад авах гм./

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

92

Цахим гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудлууд

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

93

Галын аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудлууд

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

94

Нийслэл болон орон нутагт үйлдэгдэж байгаа бусдын өмчийг хулгайлах /үргэлжилсэн үйлдэлтэй/ гэмт хэргүүдэд судалгаа хийх арга зүйг боловсронгуй болгох нь

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

95

Гадаадын иргэдийн гаргаж буй захиргааны зөрчил түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

96

Хууль хяналтын байгууллагуудаас гадаадын иргэдэд тавих хяналт, тэдгээрийн хамтын ажиллагааг сайжруулах нь

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

97

Хил дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

98

Гадаадын иргэдийн гаргаж буй захиргааны зөрчил түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

99

Хууль хяналтын байгууллагуудаас гадаадын иргэдэд тавих хяналт, тэдгээрийн хамтын ажиллагааг сайжруулах нь

Гэмт явдал судлалын профессорын судалгааны баг

ЭЭЗКТ

 

 

Цагдаа судлал

1

Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулах, тулгарч буй асуудал, гарах арга замыг тодорхойлох

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

2

Терроризмийн болон Үндэстэн дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр Олон улсын цагдаагийн байгууллагын хамтын ажиллагаа

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

3

Цагдаагийн байгууллагын сургалтын өнөөгийн тогтолцоо, боловсронгуй болгох

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

4

Цагдаагийн алба хаагчдын мэргэжлийн ёс зүй, харилцааны соёлын асуудлууд

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

5

Гадаад улс орны цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллах эрх зүйн үндэс, өргөжүүлэх нь

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

6

Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлын үед олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах арга тактик, түүнийг боловсронгуй болгох нь

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

7

Цагдаагийн алба хаагчийг сургаж, мэргэшүүлэхэд анхаарах асуудал

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

8

Иргэдийг цагдаагийн албанд сонгон шалгаруулж авахад анхаарах зарим асуудал

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

9

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд орчин үеийн техник, технологи, тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

10

Эргүүлийн үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх асуудлууд

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

11

Цагдаагийн байгууллагын мэдээлэл, технологийн систем, шинэчлэлийн зарим асуудлууд

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

12

Гэрээт болон хувийн хамгаалалтын ажил эрхэлж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хамтран ажиллах асуудлууд

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

13

Нийтийн эмх замбараагүй байдлаас сэргийлэх, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах бусад үүргийг эрсдэл багатай хэрэгжүүлэх

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

14

Саатуулах /эрүүлжүүлэх/ байрны стандарт

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

15

Цагдаагийн алба хаагчаас тусгай хэрэгсэл /агсамж/ хэрэглэж буй өнөөгийн байдал, хууль зүйн үр дагавар, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

16

Цагдаагийн байгууллага ба Иргэний зөвлөл, тэдгээрийн хамтын ажиллагаанд анхаарах асуудлууд

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

17

Цагдаагийн байгууллагын /PR/ нэр хүнд, имжийн өнөөгийн байдал, түүнийг өсгөх арга зам

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

18

Харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх стандарт, түүнийг боловсронгуй болгох нь

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

19

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журмыг хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд ЦАХ-ийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг бүрэн хангах, бусад эрх зүйн баталгааг дээшлүүлэх асуудлууд

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

20

Цагдаагийн байгууллага дах гэрчийн этгээдийг хамгаалах, түүнд туслалцаа үзүүлж байгаа өнөөгийн байдал, боловсронгуй болгох асуудал

Цагдаа судлалын профессорын судалгааны баг

Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал

21

 

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулах түүнд баримтлах бодлого

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

22

ШШГБ-ын алба хаагчдыг сургах, давтан сургах, мэргэшүүлэх сургалтын онцлог, анхаарах асуудал

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

23

Хорих анги, салбар нэгж дээр зохион байгуулах давтан сургалтыг боловсронгуй болгох нь

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

24

Албаны сургалтын үр дүнг карьерын системтэй холбох

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

25

ШШГБ-ын сургалтын үзэл баримтлал, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

26

ШШГБ-ын алба хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулах ажиллагаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

27

Ялтны дотроос үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, учрал зөрчлийг шалгаж баримтжуулах ажиллагааны тактик ба түүний эрх зүйн үндэс

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

28

Ялтны дундах бичил орчин, гэмт бүлэглэл тэдгээрийг саармагжуулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагааны онцлог

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

29

Хорих байгууллагын нийгмийн ажлын үр дүнг тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

30

Хорих байгууллагын төрөл, дэглэмийг харгалзан нийгэмшүүлэх ажлыг ялгамжтай зохион байгуулах

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

31

Байгууллагын аюулгүй байдлын үндэс, хангах арга зам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

32

ШШГБ-ын мэдээллийн аюулгүй байдлын үндэс, хангах арга зам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

33

ШШГБ-ын алба хаагч болон тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдлын үндэс, хангах арга

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

34

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тавих хяналт, эрх зүйн зохицуулалт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

35

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан дахь төлөөлөл, эрх залгамжлагч оролцох нь

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

36

Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын шинэчлэл

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

37

Яллагдагчийг гадуур эмнэлэгт хуяглан харгалзах ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

38

Яллагдагчийг гадуур эмнэлэгт хуяглан харгалзах ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлууд

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

39

Цагдан хорих байрыг нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны үед хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын профессорын судалгааны баг

ШШГС

 

Криминалистик

1

Шинжлэн магадлахуйн ухааны хэл зүйн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

2

Хөгжингүй орны Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад ашиглаж буй криминалистикийн шинжилгээний техник хэрэгсэл, түүнийг өөрийн орны нөхцөлд нэвтрүүлэн ашиглах боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

3

Хэргийн газрын үзлэгээр ул мөр, эд мөрийн баримтыг илрүүлж бэхжүүлж буй өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

4

Хэргийн газрын үзлэгээр ул мөр илрүүлж бэхжүүлэхэд ашиглаж буй гадаад орны дэвшилтэт техник, технологийг өөрийн оронд нэвтрүүлэх боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

5

Бичил мөрийг илрүүлж бэхжүүлэх онол, арга зүйн асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

6

Бичил мөрөнд хийх криминалистикийн шинжилгээний аргачлал, гадаад орны туршлага, түүнийг нэвтрүүлэх боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

7

Криминалистикийн биометрийн шинжилгээний асуудал, өөрийн оронд нэвтрүүлэх боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

8

Хэргийн газрын үзлэг, криминалистикийн шинжилгээ хийх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох асуудал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

9

Хэргийн газрын үзлэгийн гэрэл зураг авах, зургийн үзүүлэлт үйлдэх арга зүй, боловсронгуй болгох асуудал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

10

Криминалистикийн шинжилгээ хийж буй өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам, цаашдын чиг хандлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

11

Шүүхийн шинжилгээгээр шийдвэрлэж буй асуудлууд, тулгарч буй хүндрэл, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

12

Криминалистикийн шинжилгээгээр шийдвэрлэж буй асуудлууд, тулгарч буй хүндрэл, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

13

Шүүхийн шинжилгээний дүгнэлт үйлдэж буй өнөөгийн байдал, тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

14

Шүүхийн шинжилгээний асуултууд, практикт тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

15

Гөлгөр бус гадаргуу дээрээс гарын мөр илрүүлэх онол, арга зүйн асуудал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

16

Хатаж удсан цогцсын гарын хээний дардсыг авах арга зүй, гадаад орны туршлага, практикт нэвтрүүлэх боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

17

Хүний арьсан дээрээс гарын мөр илрүүлэх онол, арга зүйн асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

18

Гарын хээгээр хувь хүний онцлог шинжийг тодорхойлох асуудлыг хууль сахиулах ажиллагаанд ашиглах нь

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

19

Гарын мөрийг уламжлалт бус аргаар илрүүлэх онол, арга зүйн асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

20

Гарын мөр бүхий объектыг хураан авах, битүүмжлэх, шинжилгээнд хүргүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

21

Хэт удсан гарын мөрийг илрүүлэх онол, арга зүйн асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

22

Гарын мөрийн шинжилгээний тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

23

Гарын мөрийн оношлол зүйн шинжилгээний аргачлалыг боловсронгуй болгох арга зам, практикт нэвтрүүлэх боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

24

Гарын мөрийг дэвшилтэт аргаар илрүүлж буй гадаад орны туршлага, практикт нэвтрүүлэх боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

25

Цахим төхөөрөмж ашиглан үйлдсэн гэмт хэргийн ул мөрөнд хийх криминалистикийн шинжилгээ зүйн өнөөгийн байдал, боловсронгуй болгох арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

26

Цахим төхөөрөмж ашиглан үйлдсэн гэмт хэргийн ул мөрийг Нано технологи ашиглан шүүх шинжилгээ хийх аргачлал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

27

Цахим төхөөрөмжөөс шүүх шинжилгээний нотлох баримт илрүүлж буй өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

28

Криминалистикийн дүрс бичлэгийн шинжилгээ хийхэд тулгарч буй хүндрэлүүд, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

29

Хүний өндөр, алхам хоорондын хэмжээг тогтоох Криминалистикийн дүрс бичлэгийн шинжилгээний арга зүй

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

30

Цахим төхөөрөмж ашиглан үйлдсэн гэмт хэргийн ул мөрөнд хийх шүүх шинжилгээний эрх зүйн орчны өнөөгийн байдал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

31

Дүр зургийн шинжилгээний арга зүйг боловсронгуй болгох асуудал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

32

Хохирогч, гэрчийн мэдүүлгээр сэжигтний аман зураг гаргах криминалистикийн шинжилгээний арга зүйг боловсронгуй болгох асуудал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

33

Гавалын ясыг хувь хүний зурагтай харьцуулах шинжилгээний аргачлалыг боловсронгуй болгох асуудал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

34

Android, IOS үйлдлийн системтэй смарт төхөөрөмжүүдэд хийх криминалистикийн шинжилгээний арга зүйг боловсронгуй болгох асуудал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

35

Компьютерийн техникийн шинжилгээ хийхэд тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

36

Криминалистикийн дуу авианы шинжилгээний аргачлалыг боловсронгуй болгох арга зам, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

37

Дүрс бичлэг, гэрэл зургийн засвартай эсэхийг тогтоох криминалистикийн шинжилгээний аргачлал, тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

38

Криминалистикийн дүрс бичлэгийн төхөөрөмжид хийх шинжилгээний аргачлал, тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

39

Бичгийн хэвээр гүйцэтгэгчийн зан байдал, сэтгэл зүйн онцлогийг тодорхойлох арга, аргачлал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

40

Тамга, тэмдгийн дардас дахь барны төрлийг тодорхойлох шинж тэмдгүүд, шинжилгээ хийхэд анхаарах асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

41

Бичигч хэрэгслүүдийн төрөл, гар бичвэрт илрэх шинж тэмдгүүд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

42

Гар бичмэлийн зохиогчийг тогтоох шинжилгээнд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

43

Хялбар бүтэцтэй гарын үсгийн онцлог, адилтгалын шинжилгээ хийхэд анхаарах асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

44

Гар бичмэлийн зохиогчийг тогтоох шинжилгээ хийхэд тулгамдаж буй зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

45

 

Гарын үсгийн шинжилгээний онол, арга зүйн асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

46

Бичиг техникийн шинжилгээний өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

47

Бичиг баримтын шинжилгээний асуултууд, практикт тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

48

Буудлагын зэвсгээр үйлдсэн буудалтын дараах гол төмөр, цохигчийн гадаргууд үүсэх адилтгалын шинжилгээний шинж тэмдгүүдээр буудалтын тоо, шинж чанарын өөрчлөлтийг тогтоох арга зүй

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

49

Галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх шатамхай төрлийн эд зүйлсийн шинжилгээний объектыг битүүмжлэх, шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хүргүүлэх, тээвэрлэхэд тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

50

Дробинк, зай, үрлэн дэх мөрөөр гол төмрийн харьцуулах асуудлууд, гол төмрийн адилтгах, бууны гол төмрийг тайрснаар сумны алах чадвар, буудлагын зайнаас хамаарч өөрчлөгдөх нь

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

51

Мөр судлалын шинжилгээний сан байгуулах боломж нөхцөл, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

52

Өндрөөс унасан эд зүйлсийн хурд, өндрийн хэмжээг тодорхойлох криминалистикийн шинжилгээний аргачлал, практикт нэвтрүүлэх боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

53

Уяаны тасархайд үүссэн хүчийг тогтоох шинжилгээний аргачлал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

54

Мөр судлалын шинжилгээний нэр томьёоны асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

55

Даавуун материалын чанарыг тодорхойлох шинжилгээний аргачлал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

56

Эвдлэгч багаж хэрэгслийн шинжилгээний тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

57

Гутлын мөрийн онцлог шинжээр хувь хүний мэдээллийг

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

58

Нэхмэл, сүлжмэл даавуун эдлэлд хийх криминалистикийн шинжилгээний арга зүй

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

59

Автомашины эвдрэл гэмтэл нь осолд хэрхэн нөлөөлснийг тогтоох авто техникийн шинжилгээний арга, аргачлал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

60

Авто осол үүсэхэд нөлөөлсөн автомашины техникийн гэмтлийг тодорхойлох авто техникийн шинжилгээ хийх боломж, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

61

Автомашины гэмтлийн үүсэн хугацааг болон түүнд хийсэн өөрчлөлтийг тодорхойлох авто техникийн шинжилгээ хийх боломж, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

62

Автомашинд үүссэн эвдрэл, гэмтлийн шинж тэмдгээр автомашины хөдөлгөөний чигийг тодорхойлох авто техникийн шинжилгээ хийх боломж, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

63

Зам тээврийн осол хэргийн газарт үзлэг хийхэд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам, цаашдын чиг хандлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

64

Авто техникийн шинжилгээний асуултууд, практикт тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

65

Авто техникийн шинжилгээгээр шийдвэрлэж буй асуудлууд, гадаад орны туршлага, цаашдын чиг хандлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

66

Авто ослын үед анх мөргөлдсөн цэгийг тодорхойлох авто техникийн шинжилгээний аргачлал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

67

Авто техникийн шинжилгээнд ашиглаж буй техник, тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн байдал, тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

68

Тээврийн хэрэгслийн мөрөнд хийх оношилгооны шинжилгээний асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

69

Шавж судлалын шинжилгээг ашиглан гэмт хэргийг илрүүлэх боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

70

Бээлийний мөрөнд хийх криминалистикийн шинжилгээний аргачлалыг боловсронгуй болгох асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

71

Шинжээчийн дүгнэлт нь Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд нөлөөлөх нь

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

72

Шүүх шинжилгээний дүгнэлт үйлдэх арга зүй, тулгамдаж буй асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

73

Гэмт хэргийг илрүүлэхэд Галиграфийн шинжилгээг ашиглах нь

 

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

74

Хөдөө орон нутаг дахь Шүүхийн шинжилгээний албаны үйл ажиллагаа, эрх зүйн орчин, боловсронгуй болгох асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

75

Криминалистикийн хөрс судлалын шинжилгээний ач холбогдол, практикт нэвтрүүлэх боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

76

Криминалистикийн шинжилгээ хийх эрх зүйн асуудалд тулгарч буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

77

Мал хулгайлах гэмт хэргийн газар үлдсэн ул мөрийг бэхжүүлэх арга, техникийг боловсронгуй болгох нь

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

78

Хэргийн газрын үзлэг хийх ажиллагаанд орчин үеийн техник, технологи нэвтрүүлэх асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

79

Эрүүгийн процессын хууль тогтоомжид заасан шаардлага болон криминалистик тактикийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

80

Хар тамхи, мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнийг мөрдөх аргачлалыг боловсронгуй болгох нь

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

81

Лабораторийн шинжилгээ, криминалистикийн шинжээчийн үр дүнг хууль сахиулах ажиллагаанд ашиглах нь

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

ЦЕГ

Шинжлэн магадлах ухаан /эрх зүй/

1

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын албан хаагчдын эрх зүйн байдлыг дээрдүүлэх арга зүй, боломж нөхцөл, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

2

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хүний нөөцийн асуудалд тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

3

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагаанд хийж буй мониторингийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

4

Шүүх шинжилгээ хийхтэй холбоотой эрх зүйн актуудын алдаа, давхардал, хийдлийг арилгах арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

5

Хөдөө орон нутаг дахь Шүүхийн шинжилгээний албаны хүний нөөцийн асуудал, тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

6

Шүүх шинжилгээний байгууллагын алба хаагчийн хөдөлмөр аюулгүйн ажиллагааны онцлог, тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

7

Цагдаа, Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

8

“Шүүхийн шинжилгээний объект хүлээн авах, хадгалах, хүргүүлэх, устгах журам”-ын хэрэгжилт, өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

Шинжлэн магадлах ухаан /шүүх эмнэлэг/

9

Архины хордлогын судалгаа, гадаад орны туршлага, түүнийг өөрийн оронд нэвтрүүлэх боломж

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

10

Нас баралтын дараах цогцост тарах өөрчлөлтийн судалгаа, цаашдын чиг хандлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

11

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

12

Хэргийн газрын үзлэгээр цогцостой харьцахад тулгарч буй хүндрэлүүд, түүнийг шийдвэрлэх арга зам, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

13

Цогцост задлан шинжилгээ хийж буй өнөөгийн байдал, тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

14

Цогцосны нас баралтын хугацааг тодорхойлох арга зүйг боловсронгуй болгох асуудал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

15

Гэмтлийн зэрэг тогтооход тулгарч буй хүндрэлүүд, шийдвэрлэх арга зам, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

16

Гэмтлийн зэрэг тогтоож буй ажиллагааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох асуудал, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

17

Цогцосны амьд ахуйд үүссэн гэмтлийн онцлог, шинжүүд, түүнд шинжилгээ хийх онцлог, анхаарах асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

18

Шүүх эмнэлгийн зүрх судас судлалын шинжилгээний онцлог, анхаарах асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

19

Гэмтлийн зэрэг тогтоох шинжилгээний эрх зүйн асуудал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

Шинжлэн магадлах ухаан /шүүх эдийн засаг/

20

Шүүх эдийн засгийн шинжилгээ хийхэд эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох асуудлууд, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

21

Олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартыг Монгол улсын шүүх эдийн засгийн шинжилгээ хийх асуудалтай нийцүүлэх боломж, гадаад орны туршлага

Шүүх нягтлан бодох бүртгэлийн шинжилгээний нэр томьёоны асуудлыг боловсронгуй болгох, нэг мөр ойлгох асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

22

Шүүх нягтлан бодох бүртгэлийн шинжилгээний арга зүйг боловсронгуй болгох асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

23

Шүүх нягтлан бодох бүртгэлийн шинжилгээ хийхэд компьютерийн программыг ашиглах боломж, нөхцөл, гадаад орны туршлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

24

Шүүх нягтлан бодох бүртгэлийн шинжилгээнд аудитын дүгнэлтийг ашиглах асуудлыг боловсронгуй болгох асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

25

Орон нутгийн шинжилгээний албадад хийгдэж буй эдийн засгийн шинжилгээний тоон үзүүлэлтийн харьцуулалтад ямар төрлийн гэмт хэрэг зонхилж буй асуудлууд

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

Шинжлэн магадлах ухаан /тусгай шинжилгээ/

27

Х-хромосомын генетик маркерийн судалгаа, түүнийг хууль сахиулах ажиллагаанд ашиглаж буй өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам, цаашдын чиг хандлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

28

Х-хромосомын генетик маркерыг гэмт хэрэг илрүүлэхэд ашиглаж буй өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

29

Х-хромосомын генетик маркерыг садан төрлийн холбоо тогтооход ашиглаж буй өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

30

Биологийн гаралтай ул мөрийг илрүүлж бэхжүүлэх, шинжилгээнд хүргүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал шийдвэрлэх арга зам

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

31

Хүнсний бүтээгдэхүүнд химийн хорт бодис тодорхойлох шинжилгээний асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

32

Хүний үсэнд мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодис тодорхойлох шинжилгээний асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

33

Хүний биед хорт бодис тодорхойлох шинжилгээний асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

34

Үл мэдэгдэх шингэн бодисын найрлага тодорхойлох шинжилгээний асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

35

Хүний хумсанд мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодис тодорхойлох шинжилгээний асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

36

Үл мэдэгдэх хуурай бодисын найрлага тодорхойлох шинжилгээний асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

37

Будагч бодисын найрлага тогтоох шинжилгээний зарим асуудал

Шинжлэн магадлах ухааны профессорын судалгааны баг

ШМТ

 

Хил судлал

Магистрын сургалтад

1

Улсын хил хамгаалалтад инновацийг ашиглах нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

2

Хилийн тухай шинжлэх ухааны үүсэл хөгжил, хэтийн чиг хандлага

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

3

Хилийн гүйцэтгэх үүрэг, түүний хэрэгжилтэд хийсэн судалгаа

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

4

Улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, түүний хангалтын өнөөгийн түвшин

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

5

Хилийн заставын хэсгийг гэрээт хилчдээр хамгаалах онцлог

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

6

Объектын (хилийн застав, отрядын байрлал) аюулгүй байдлыг хангах

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

7

Хилийн заставын сургалтын хотхоны загвар боловсруулах нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

8

Хилийн отрядын шуурхай жижүүрийн үйл ажиллагааг сайжруулах арга зам

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

9

Хил хамгаалалтын удирдлагын үр ашгийг тооцох аргачлал

Хяналтын цамхгаас үзэгдэх, үл үзэгдэх орчныг тодорхойлох энгийн аргууд

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

10

Улсын хил хамгаалах эдийн засгийн арга хэмжээ, түүний хэрэгжилт

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

11

Хил хамгаалалтад үзүүлэх байгаль экологийн нөлөөлөл, шийдвэрлэх арга    зам

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

12

Хилийн албаны нормативуудийг шинэчлэн тогтоох арга зүй

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

13

Хилийн заставын хил хамгаалалтыг үнэлэх аргачлал

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

14

Хилийн заставын цэргийн аж ахуй, зохион байгуулах онцлог

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

15

Хилийн отрядад туслах аж ахуй эрхлэх боломж, арга зам

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

16

Хилийн манааны агсамжийг бүсүүдээр ялгаварлан шинээр бүрдүүлэх боломж

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

17

Хил хамгаалах байгууллагын хангалтын зарим хэсгийг хувийн компаниар хийлгэх боломжийг судалсан нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

18

Улсын хил хамгаалалтын шалгуур үзүүлэлт, хэрэгжилт

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

19

Хил хамгаалалтын тактик ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

20

Хил хамгаалах ажиллагааны арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтэд хийсэн судалгаа, үр дүн

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

21

Хилийн отряд, заставын хил хамгаалах ажиллагаанд ArcGiS программыг ашиглах аргачлал

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

22

Манжийн эрхшээлийн үеийн хилийн харуул, гүйцэтгэсэн үүрэг

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

23

Монгол-Тувагийн хилийг тогтоох болсон шалтгаан, онцлог, сургамж

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

24

Хилийн цэргийг татан буулгасан шалтгаан, үр дүн, сургамж (1953 он)

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

25

Улсын хил хамгаалалтын зарчмууд, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хийсэн судалгаа (хилийн отряд, заставын хэмжээнд, бүсээр ялгах)

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

26

Хил хамгаалах байгууллагын холбооны дэд бүтэц байгуулах боломжийн судалгаа

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

27

МУ-ын хилийн шугамыг инженерийн талаар судлах нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

28

Орчин үеийн техник хэрэгсэл ашиглан хил зөрчих явдалтай тэмцэх боломж, арга зам

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

29

Агаарын бөмбөлгийг улсын хил хамгаалалтад ашиглах боломжийг судлах

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

30

Насанд хүрээгүй хүүхдийг хилээр нэвтрүүлэх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

31

Шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, хил нэвтрэлтийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга зам

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

32

Хяналт шалгалтын техник, тусгай хэрэгсэл, түүний ашиглалтыг сайжруулах арга зам

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

33

Хилийн боомтоор зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

34

Насанд хүрээгүй хүүхдийг хилээр нэвтрүүлэх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

35

Шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, хил нэвтрэлтийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга зам

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

Докторын сургалтад

1

Улс төр-дипломатын арга хэмжээгээр улсын хилийг хамгаалах нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

2

Улсын хил хамгаалалтын тогтолцооны бүрдэлт, үр дүн

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

3

Улсын хил хамгаалалтад инновацийг нэвтрүүлэх арга зам

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

4

Улсын хил хамгаалах онол, арга зүйн үндэс

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

5

Улсын хил хамгаалах урлагийг хөгжүүлэх нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

6

Улсын хил хамгаалалтыг боловсронгуй болгох стратегийн чиглэл

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

7

Улсын хил хамгаалах тактик ажиллагааг хөгжүүлэх нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

8

Улсын хил судлал, хөгжлийн чиг хандлага

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

9

Улсын хил хамгаалах шинжлэх ухааны үндэс

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

10

Хилийн аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн бодлого

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

11

Улсын хилийн бүсчилсэн хамгаалалт, үр дүн

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

12

Хил хамгаалах байгууллагыг мэргэжлийн болгох арга зүйн үндэслэл

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

13

Улсын хил хамгаалалтад дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэх нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

14

Ой тайгын бүсийн улсын хилийн хамгаалалт

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

15

Улсын хил хамгаалалтад эрсдлийн удирдлагыг нэвтрүүлэх нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

16

Хил хамгаалах байгууллагын албаны үйл ажиллагааг дээшлүүлэх арга зам

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

17

Улсын хил хамгаалалтын шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох нь

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

18

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал ба улсын хил хамгаалалт

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

19

Дэлхийн даяарчлал ба улсын хил хамгаалалт

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

20

Хил залгаа улсын хил хамгаалалтын бодлого, харьцуулсан судалгаа

Хил судлалын профессорын судалгааны баг

Хилийн сургууль

 

Гамшиг судлал

Докторын сургалтад

1

Гамшгийн эрсдлийг удирдах засаглалыг бэхжүүлэх нь

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

2

Гамшгийн үеийн ар тал, хангалтыг зохион байгуулах нь

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

3

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааг хөгжлийн бодлогод тусгах нь

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

4

Гамшгийн эрсдлийг бууруулж тогтвортой хөгжлийг хангах нь

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

5

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох нь

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

6

Гамшгийн шуурхай удирдлага, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга зам

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

7

Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

8

Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

9

Аврагчдын сэтгэл зүйн бэлтгэлийг дээшлүүлэх арга зам

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

10

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны санхүүжилтийг сайжруулах асуудал

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

11

Гамшгийн дараах хохирол, хэрэгцээг үнэлэх арга зүйн асуудал

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

12

Гал түймрийн шалтгаан, нөхцөлийг тогтооход орчин үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглах нь

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

13

Гамшгийн дараах сэргээн босгох ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй                                                                                                     болгох асуудал

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

Магистрын сургалтад

1

Эмзэг бүлгийн иргэдийг/хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настан, хүүхэд/ гамшгаас хамгаалах бодлого, чиглэл

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

2

Гамшгаас хамгаалах мэдлэгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгох нь

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

3

Дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй гамшгаас хамгаалах бодлого чиглэлийг боловсронгуй болгох нь

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

4

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд салбар дундын зохицуулалтыг сайжруулах арга зам

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

5

Гамшгаас хамгаалах салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн үр

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

6

Онцгой байдлын албаны бүтцийн нэгжийг оновчтой болгох нь

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

7

Онцгой байдлын байгууллагын менежментийг сайжруулах арга зам

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

8

Онцгой байдлын албанаас иргэд, аж ахуй нэгжид төлбөрт үйлчилгээ үзүүлэх асуудал

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

9

Онцгой байдлын албаны хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох асуудал

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

10

Аврагчийн мэргэжлийн түвшнийг тогтоох шалгуур үзүүлэлтийн судалгаа

Гамшиг судлалын профессорын судалгааны баг

Онцгой байдлын сургууль

 

Эрүүгийн процесс судлал

1

Хойшлуулшгүй ажиллагааны үед анхаарах асуудал

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

2

Цагдаагийн байгууллагаас гэрч, хохирогчийг хамгаалах арга зүй

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

3

Байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох ажлын аргачлал, арга зүйг сайжруулах нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

4

Гэрч, хохирогчийг хамгаалахад гарах зардлын жишгийг олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

5

Олон улсын түвшинд 'Шүүхийн зардал" /АНУ-д хэрэгждэг/-ийг тооцох арга аргачлалыг харьцуулсан судалгаа

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

6

Мөрдөн шалгах, эрэн сурвалжлах ажиллагааны зардлыг Шүүхийн зардалд тусгагдсан байдлын харьцуулсан судалгаа

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

7

Ялтан шилжүүлэх ажиллагааны үед гарсан зардлыг нөхөн төлүүлэх ажиллагаанд тулгамдаж буй зарим асуудал

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

8

Тахарын алба. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын гүйцэтгэж буй хуяглан хүргэх ажиллагааны талаарх харьцуулсан судалгаа

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

9

Тахарын албаны тусгай тоноглосон автомашинд тавигдах шаардлага байгууллагын стандарт нь бусад хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанд шинэ туршлага болох

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

10

Яллагдагч, гэрчийг албадан ирүүлэх ажиллагааны үед субъектийн эрх зүйн байдлыг анхаарах нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

11

Яллагдагчийг албадан ирүүлэх. яллагдагчийг баривчлах ажиллагааны нийтлэг болон ялгаатай талууд

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

12

Албадан ирүүлэх ажиллагааны үед гарсан зардлыг нөхөн төлүүлэх ажиллагаанд тулгамдаж буй зарим асуудал

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

13

Иргэний болон захиргааны хэргийн оролцогчдыг албадан ирүүлэх ажиллагааны үед хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулахад тулгамдаж буй асуудал

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

14

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн түвшин. боловсронгуй болгох асуудал

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

15

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааны бусад улс орны туршлага эрх зүйн зохицуулалт

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

16

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах чиглэлээр Хууль сахиулах байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо, түүнийг сайжруулах нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

17

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад полиграф /үнэн худлыг илрүүлэх төхөөрөмж/ ашиглаж буй өнөөгийн түвшин, статистик судалгаа, орчин үеийн шинжлэх ухаан техникийн дэвшил, чиг хандлага

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

18

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын үйл ажиллагааны цаашдын чиг хандлага

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

19

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын хүний нөөцийн сургалт, түүнийг боловсронгуй болгох арга зам

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

20

Гадаадын иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн, түүнд тавих хяналт шалгалтын ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

21

Давхар харьяалал үүсгэсэн Монгол Улсын иргэдэд оршин суух зөвшөөрөл олгож буй практик, цаашдын чиг хандлага

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

22

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний байгууллагад инновацийн боломжийг судлах нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

23

Монгол Улсын харьяат хүүхдийг гадаадын иргэнд үрчлүүлэх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

24

Монгол Улсад цагаач гадаадын иргэдийн талаарх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

25

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын удирдлагын эрсдлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

26

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

27

Гадаадын иргэнийг албадан гаргах эрх зүйн үндэслэл, ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

28

Зорчигчийн хилээр нэвтрэх эрхийг хязгаарлах эрх бүхий байгууллага, үндэслэл, түүний шалтгаан нөхцөл

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

29

Монгол Улс дахь гадаадын иргэний эрх зүйн байдлыг цогцоор авч үзэх нь

Мөрдөх ажиллагааны онол, тактик судлалын профессорын судалгааны баг

Мөрдөх ажиллагаа онол тактикийн тэнхим

 

Нийт : 381

Эрүүгийн эрх зүй

  • Докторын-    10
  • Магистрын - 84

Криминологи    -    14

Цагдаа судлал – 28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлал-20

Криминалистик-81

Шинжлэн магадлах ухаан-37

Хил судлал

  • Докторын-    20
  • Магистрын - 35

Эрүүгийн процесс судлал-29

Гамшиг судлал

  • Докторын-    13
  • Магистрын - 10

АХИСАН ШАТНЫ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

 

Буцах