Төгсөлтийн шалгалт
 Шалгалтын асуулт, жишиг даалгавар

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН 1 ДҮГЭЭР ШАТЛАЛЫН ШАЛГАЛТ

Цагдаа-хууль сахиулах ажил хөтөлбөр

Харилцааны ур чадвар

ТАТАЖ АВАХ

Нийтийн хэв журам сахиулах үйл ажиллагааны цогцолбор шалгалт

ТАТАЖ АВАХ

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТ

Цагдаа-хууль сахиулах ажил /D103201/ хөтөлбөр

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааны цогцолбор шалгалт

  • Эрүүгийн эрх зүйн асуулт

ТАТАЖ АВАХ

  • Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүйн асуулт

ТАТАЖ АВАХ

  • Эрүүгийн эрх зүйн бодлого

ТАТАЖ АВАХ

  • Эрүүгийн процессын эрх зүйн даалгавар

ТАТАЖ АВАХ

  • Криминалистикийн техник зүйн асуулт

ТАТАЖ АВАХ

Нийтийн хэв журам сахиулах үйл ажиллагааны цогцолбор шалгалт

  • Нийтийн хэв журам сахиулах үйл ажиллагааны цогцолбор шалгалтын асуулт

ТАТАЖ АВАХ

  • Нийтийн хэв журам сахиулах үйл ажиллагааны цогцолбор шалгалтын бодлого

ТАТАЖ АВАХ

 

Шүүхийн шинжилгээ-хууль сахиулах ажил /D103204/ хөтөлбөр

Криминалистикийн шинжилгээ хийх ур чадварын шалгалтын жишиг асуултууд

ТАТАЖ АВАХ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл-хууль сахиулах ажил /D103202/ хөтөлбөр

Мэргэжлийн ур чадварын шалгалтын жишиг асуултууд

ТАТАЖ АВАХ

Мэргэжлийн ур чадварыг шалгалтын жишиг бодлогууд

ТАТАЖ АВАХ

 

Онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба /D103205/ хөтөлбөр

Гамшигаас хамгаалах, гал түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагааны ур чадварын жишиг бодлого

ТАТАЖ АВАХ

 

Эрх зүй /D042101/ хөтөлбөр

Эрх зүйн ур чадварын шалгалтын жишиг бодлого

ТАТАЖ АВАХ

 

Хууль сахиулахын удирдлагын академи

Удирдлагын ерөнхий онол шалгалтын жишиг асуултууд

ТАТАЖ АВАХ

 

Буцах