Бакалаврын сургалт

Суралцах мэргэжлийн чиглэл, босго оноо:

д/д

Суралцах мэргэжил

Шалгалтын чиглэл, босго оноо

Суралцах хугацаа

Харьяа сургууль

Суурь

Хавсралт

Нэмэлт

Өдрийн сургалт  

 1

Цагдаагийн ажил-Эрх зүй

Нийгмийн тухай мэдлэг

560 оноо

Алба хаагч    500 оноо

Математик

Чанарын оноо 620[1]-иос дээш

Бие бялдрын  шалгалт , сэтгэл зүйн сорил, ярилцлага /Алба хаагчдаас  энэ шалгалт авахгүй/

4 жил

Цагдаагийн сургууль

2

Дотоодын цэргийн ажил-Эрх зүй

Гадаад хэл /Англи,Орос/

 

3

Криминалистикийн шинжилгээ-Эрх зүй

Математик

560 оноо

Алба хаагч    500 оноо

4

Хилийн алба

Нийгмийн тухай мэдлэг

 

560 оноо

Алба хаагч    500 оноо

Математик

Хилийн  

сургууль

5

Ар талын алба

6

Шалган нэвтрүүлэх алба

Гадаад хэл /Англи,Орос/

 

7

Цэргийн сэтгэл судлал

8

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажил-Эрх зүй

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль

9

Онцгой байдлын байгууллагын  ажил-Эрх зүй

Математик

560 оноо

Алба хаагч    500 оноо

Онцгой байдлын сургууль

Эчнээ сургалт

1

Цагдаагийн ажил-Эрх зүй

Нийгмийн тухай мэдлэг

500 оноо

Математик

Чанарын оноо 5601-аас дээш

Нэмэлт шалгалт авахгүй

5 жил

Цагдаагийн сургууль

2

Нийгмийн тухай мэдлэг, математикийн шалгалтыг элсэлтийн комисс авна.

3 жил

3

 

Хилийн  алба

Нийгмийн тухай мэдлэг

500 оноо

Математик

5 жил

Хилийн албаны сургууль

4

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажил-Эрх зүй/эчнээ/

Нийгмийн тухай мэдлэг

500 оноо

Гадаад хэл

5 жил

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль


 

 

Буцах